Arbeidshelseundersøkelser utføres av AktiMed

Når risikoen tilsier det skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåking av sine ansatte.
Innhold
Samtale med helsepersonell om den ansattes arbeidsmiljø og relevante eksponeringer.
Gjennomgang av tidligere arbeidshistorie (og hovedeksponering) der hvor dette ikke er gjort tidligere.
Lovpålagte undersøkelser som utføres er avhengig av eksponeringen i arbeidsmiljøet, f.eks.:
– hørselsundersøkelse av de som er utsatt for støy samt alle nyansatte,
– lungefunksjonstest av ansatte som er utsatt for luftforurensinger, og
– gjennomgang av andre spesifikke eksponeringsfaktorer som kan ha betydning for utvikling av arbeidsrelatert sykdom (f.eks. kjemikalieeksponering).
Som en del av undersøkelsen er det også mulig å få målt blodtrykk og tatt blodprøver som blodsukker, blodprosent og kolesterol. Tilbakemelding blir kun gitt til den enkelte.
All informasjon vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert i tilbakemelding til bedriften.
Formål
– Å få kartlagt hvordan arbeidsmiljøet virker inn på den ansattes helse, eventuelt om det er forhold i arbeidet som kan gi den ansatte helseplager nå eller på sikt.
– Å få informasjon fra den ansatte om hva han mener er bra og eventuelt hva som kan bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet på din arbeidsplass.
– Å gi informasjon om hva den ansatte selv kan gjøre for å unngå å få helseskader på grunn av arbeidet sitt.
Hvem
Undersøkelsen utføres av lege og helsepersonell, eller sykepleier.
Tjenesten leveres etter følgende lover og forskrifter
§ 14-1. Krav til helseovervåkning
Varighet
Selve undersøkelsen tar mellom 45 min og en time.