Coronavirus COVID-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per 09:00, Mandag 25 Mai

Antall sykehusinnleggelser og intensivbehandlede fortsetter å ligge lavt de siste ukene samtidig som tallet på nysmittede også holder seg stabilt lavt (< 20/døgn). Folkehelseinstituttet anslår at ca 93% av de som har testet positivt nå er friske. Status Mandag (09:00) er 229.769 testet, 8352 testet positivt, 38 innlagt i sykehus, 7 i respirator og 235 dødsfall totalt hvorav 89 i sykehus (Alle tilfeller der Covid-19 er hoveddødsårsak blir registrert. Samlet snittalder: 82). Totalt 867 pasienter har blitt innlagt på grunn av Covid 19 så langt og 218 pasienter har blitt behandlet i intensivavdeling. Det er kun påvist to tilfeller offshore. Grensene åpner nå for EU/EØS borgere med familie eller eiendom i Norge. Nordmenn anbefales å unngå reiser til utlandet frem til 20 august. Karantenebestemmelsene består, men reduseres til 10 dager. Det er fortsatt unntak for personer på vei til jobb i samfunnskritiske stillinger. Sosial distensering er nå satt til 1 meter og arrangement (inkl kino) med opp til 50 personer kan gjennomføres så lenge det er en ansvarlig person og avstand overholdes. All offentlig transport må også overholde 1 meter avstand mellom passesjerer, med unntak av familie. Scandinavian Airlines (SAS) har innført krav om munnbind for alle passasjerer.

Alle skoler er nå åpne med gruppering av elevene. Skoleeksamener generelt er avlyst (privatisteksamener forsøkes gjennomført). Universitet og høyskoler forblir stengt ut semesteret og eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen. Kultur og idrettsarrangement utendørs og innendørs med mer enn 500 deltagere avlyses frem til 1 september. Fra 15 juni vil det bli tillatt med arrangement fra 50 til maks 200 deltagere. Noe organisert trening har startet opp igjen der man kan holde avstand og unngå bruk av felles garderober og dusj. Alle treningssentre og svømmehaller er planlagt åpnet 15 juni. Flytrafikk innenlands er fortsatt sterkt redusert.

Kontorbedrifter kan gjenåpne såfremt hygiene og avstand kan overholdes. Arbeidstakere som er avhengig av offentlig transport oppfordres til å jobbe hjemmefra fortsatt. Det er nå lov å avholde private selskap med inntil 20 personer.

Samtidig som karantenetiden senkes fra 14 til 10 dager øker man perioden før symptomer der en asymptomatisk person ansees som smittefarlig til 48 timer. Med disse tiltakene vurderes sannsynligheten for å ha overført sykdom til mindre enn 1%. Personer som har gjennomgått en Covid-19 infeksjon blir fritatt for alle typer karantene i 6 måneder.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

VIKTIG:
Helsepersonell i klinisk virksomhet (inklusive offshoresykepleiere) forbys å reise utenlands, men det kan søkes dispensasjon hos Helsedirektoratet.
Helsepersonell frarådes også å ta unødig kollektiv transport.

Hvis influensa-symptomer oppstår (feber, hoste, sår hals eller pusteproblemer), skal man ved milde symptomer gå i hjemmekarantene. Ved alvorlige symptomer kontaktes helsetjenesten per telefon (ring fastlege eller legevakt: 116117). Man skal IKKE oppsøke legekontor eller helsetjeneste personlig!

Det samme gjelder offshore – arbeidstakere som opplever symptomer skal isolere seg selv og RINGE sykepleier/hospital.

NB! Offshore sikkerhetskurs og Sjømannsattester er inntil videre gyldige ut over påført utløpsdato. Det samme gjelder for OGUK (3 måneder) og Offshore Helseattester (6 måneder).


English

Please note that the advice below is current at 09:00 (CET time) on Monday 25th May

Hospital admissions and number of ICU-treated remain low the last weeks as the number of positive tests also are stable and low (less than 20 new cases/ day). The Public Health Institute are estimating that 93% of positive cases are now fully recovered. Status Monday (09:00) is: 229.769 tested, 8352 tested positive (only 6 new yesterday), 38 admitted to hospital, 7 in respirator and 235 deaths of which 89 are in Hospitals (Average age: 82). A total of 867 patients have been admitted to hospital for treatment of Covid-19 and 218 have been treated in ICU-units. Only two positive cases has been identified offshore so far. Borders are now opening for EU-citizens visiting family or with property in Norway. The authorities recommends against travel abroad until August 20th. Quarantine remain, but are reduced to 10 days. Workers in critical positions on their way to work may enter the country without quarantine. Social distancing is now set to 1 meter and meetings/events with up to 50 people (including cinemas) are now allowed as long as proper distancing is observed. All public transport (including air-travel) must comply with 1 meter distance between passengers, except for family. Scandinavian Airlines (SAS) are requiring all passengers to wear a face mask from (which they must supply themselves)

All schools are now open with an element of cohorting of students. School exams in general are cancelled . Universities remain closed and exams will be from home. Cultural and sportive events both indoor and outdoor with more than 500 participants remain cancelled until at least September 1st. Events with 50 to 200 participants will be allowed from June 15th. Some training have recommenced as long a distance can be kept and the use of common showers and changing-rooms can be avoided. Fitness centers and pools are planned to reopen from June 15th as well. Air traffic is still significantly reduced.

Offices can reopen as long as hygiene and distancing can be kept. Workers dependent on public transport are still recommended to work from home if possible. Private gatherings of up to 20 people are allowed.

The time-frame for identifying close-contacts to asymptomatic patients is increased to 48 hours. This is believed to make the risk of transmission less than 1%. Also, people having recovered from a Covid-19 infection are exempt from all quarantines the next 6 months.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health,Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

IMPORTANT:
Health professionals in clinical positions are not allowed to leave the country, but exemptions can be sought from the Ministry of Health.
Health professionals are also advised against unnecessary use of public transport

If mild flu symptoms arise (fever, cough, sore throat or respiratory problems) you should self-quarantine. In the event of more serious symptoms, the health service should be contacted by phone (call your GP or 116117). DO NOT seek out the doctor or health service in person!

The same applies offshore – any crewmember experiencing symptoms should self-isolate and CALL the Medic for further instructions.

NB! Offshore safety training (BOSIET/HUET) and Seafarers medical certificate are given extended validity for the time being. The same applies to OGUK (3 months initially) and Norwegian Offshore Medical (6 months for now) .

Back to top Back to top