Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Onsdag 16 Februar

Til tross for økende smittetal, er det lite sykehus innleggelser. Dermed har regjeringen besluttet for ytterligere åpning av samfunnet.

Status i dag er: Det er ikke lenger pålagt å teste seg, og dermed er det usikkerhet i anntall nye covid tilfeller. 382 innlagt i sykehus og 23 på respirator. Det er registrert 1513 dødsfall totalt. Både sykehusinnleggelser, intensivbehandlede og dødsfall har vært stabile den siste tiden, noe som tilskrives vaksinering av samfunnet. Ca 90% av befolkningen over 18 år har fått minst en dose og ca 80% av befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Nå får alle over 18 år tilbud om 3. vaksine dose/boosterdose. I hovedsak er det Pfizer og Moderna vaksiner som benyttes etter at både Astra-Zeneca og Johnson-Johnson vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

SOSIALT: Å holde avstand, og 1 metersregel bortfaller. Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19. Anbefalingen om test gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole.

KARANTENE: Ingen karantene pålagt på nærkontakter.

INNREISE: Det er ingen begrensninger på innreise til landet.

ISOLASJON: Det anbefales at personer som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og til man har vært feberfri i ett døgn. Det anbefales å holde avstand til andre i husstanden og eventuelt benytte munnbind.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klart-pa-torsdag

English

Please note that the advice below is up to date as of February 16th 

With increasing vaccination coverage in the population and a new phase of the pandemic, most infection control measures for the population have been removed.

The general infection control advice such as staying home when you are ill and having good cough etiquette and hand hygiene still applies.

Status today is: Since it is no longer recommended to do regular testing, the numbers of tested do not represent the infection rate in Norway. 382 admitted to hospital and 23 on respirator. A total of 1513 deaths are recorded. Hospital admissions and ICU-patients have been stable, but the number of infected has increased- likely as a result of protection by vaccines. Approx. 90% of the population have received their first dose and approx. 80% are fully vaccinated. Now the 3. booster vaccine is available for those over 18 years old. Vaccination is mainly with the Pfizer-vaccine (and some Moderna), as the Astra-Zeneca and Johnson-Johnson vaccines are taken out of the program in Norway.

SOSIAL: The 1 meter rule has been discarded. Everyone who is ill should stay at home and have a low threshold for being tested. This also applies to people who are vaccinated and those who have had COVID-19. The test recommendation does not apply to children and pupils up to upper secondary school age.

TRAVEL: From 12.02.2022 there are no requirements for testing, quarantine or registration upon arrival in Norway.

CLOSE CONTACT: There is no longer recommendation of quarantine for close contacts.

ISOLATON: It is recommended that people who have been confirmed infected with SARS-CoV-2 stay at home for 4 days from the onset of symptoms until they have been fever-free for 24 hours. It is recommended to keep a distance from others in the household and in some cases use a face mask.

The recommendation to stay at home for 4 days does not apply to children and pupils up to upper secondary school age, who are only recommended to stay at home if they are ill.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klart-pa-torsdag

Back to top Back to top