Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Fredag 12 Mars

Etter en periode med synkende smittetall etter nyttår ser vi nå stigende tall på 800-900 per døgn nasjonalt og mye tyder på at vi er på vei inn i en 3dje bølge. En stor del av smitten er knyttet til lokale utbrudd i byene og særlig i området i og rundt Oslo. Ulike varienter av mutert virus er også i ferd med å bli stadig mer domminerende. Flere byer har lokale strenge tiltak i tillegg til nasjonale råd og ved reise mellom regioner er det viktig å oppdatere seg på lokale retningslinjer som vil variere.

Status i dag er: 146.876 testet siste uke (2.0 % positive), 78.041 positive totalt (872 nye i går), 165 innlagt i sykehus og 21 på respirator. 1828 tilfeller av mutert virus er identifisert så langt (Britisk og Sør-Afrikansk variant er domminerende). Det er registrert 639 dødsfall totalt hvorav 246 i sykehus. Sykehusinnleggelser har vært stigende den siste tiden, mens dødsfall nå ser ut til å avta – mest sannsynlig som en følge av at de eldste aldersgruppene nå er vaksinert. Ca 8% av befolkningen har fått minst en dose og ca 4% av befolkningen er fullvaksinert. I hovedsak er det Pfizer-vaksinen som benyttes til eldre, og Astra-Zeneca vaksinen til helsepersonell.

I øyeblikket er vaksinering med Astra-Zeneca vaksinen satt på hold pga undersøkelser rundt bivirkninger.

Grensene til Norge er nå stengt for personer som ikke bor i landet, har eiendom eller ikler samfunnskritiske stillinger definert med egne retningslinjer. Det er krav om negativ Covid-19 test før innreise og ved ankomst på grensen. Alle innreisende skal ha 10 dagers karantene, men man kan teste seg ut av innreisekarantene etter 7 dager. Arbeidstakere som entrer landet skal gjennomføre karantene på et sted som Arbeidsgiver har fått godkjent av Arbeidstilsynet som formålstjenelig – i praksis betyr det normalt hotell. Det finnes unntak fra innreisebegrensningen for arbeidstakere som jevnlig pendler mellom Norge og Sverige.

Det er per i dag ingen fritak for innreisekarantene for personer som har gjennomgått infeksjon eller som er vaksinert, men personer som kan dokumentere gjennomgått infeksjon med PCR tatt i Norge er fritatt for nærkontaktkarantene i 6 måneder.

Personer med mild eller moderat sykdom ansees nå ikke smitteførende når det har gått 10 dager siden symptomdebut og man har vært feberfri i minst 24 timer. Asymptomatiske personer som tester positivt skal isoleres i 10 dager fra testen ble tatt.

Man oppfordres generelt til å begrense sosial omgang med personer utenfor husstanden mest mulig og unngå unødvendige reiser både innenlands og utenlands.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

English

Please note that the advice below is up to date as of Wednesday 24th March

The last week we have seen numbers of around 1000 new cases per day nationally and it’s believed that this marks the 3rd wave. A large portion of the cases are associated with local outbreaks particularly in and around Oslo, but the Haugesund region also have high numbers per capita. Mutated virus is becoming more and more dominant. Several Municipalities have local restrictions on top of national restrictions and when travelling between regions it’s important to stay updated on local guidelines which will vary. Typically there are different guidelines on size of social gatherings, use of face mask, working from home, opening of shops, use of public transport etc.

If local and national restrictions differ you should always follow the strictest version and if you are visiting an area with lesser restrictions than where you normally live you should abide to the restrictions where you come from.

As of midnight March 25th the following new National restrictions are put into effect:

Status today is: 194.351 tested the last week (2.8 % positive), 88.531 positive cases in total (1096 new cases yesterday), 264 admitted to hospital and 48 on respirator. A total of 649 deaths are recorded of which 261 are in Hospitals. Hospital admissions have been increasing rapidly the last weeks while deaths remain low – probably as a result of the older population now being vaccinated. Approx. 9% of the population have received their first dose and approx. 5% are fully vaccinated. Elderly people have mostly been vaccinated with the Pfizer or Moderna-vaccine. A substantial number of health-professionals have been given one dose of the Astra-Zeneca vaccine.

A the moment the use of the Astra-Zeneca vaccine is suspended due to questions around side-effects.

The Norwegian border is now closed for entry to people not living in Norway, having property here or traveling to work for “critical positions” as defined by the authorities. There is a requirement for a negative Covid-19 test before arrival (PCR or Antigen) and another test will be performed when crossing the border. Anybody crossing the border will have to quarantine for 10 days, but there is an option to test out of quarantine after 7 days. Workers entering the country must do quarantine at a facility that their Employers has had approved by the Labor Inspectorate – normally a hotel. There are exemptions for daily commuters between Norway and Sweden.

As of today there is no exemption from entry-quarantine for people who have had Covid-19 or are vaccinated, but people who can document (through positive PCR analyzed in Norway) having had Covid-19 in the last 6 months are exempt from close-contact quarantine.

People with mild or moderate covid-19 disease (not admitted to hospital) are declared non-infectious when 10 days have passed since symptoms debut and they are fever-free for 24 hours (even if they have remaining symptoms like cough or sore throat). Asymptomatic people who test positive will be isolated for 10 days (starting when the test was done) and then released.

You should generally avoid social interaction with anyone outside your household and avoid unnecessary travel both domestically and abroad.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

Back to top Back to top