Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Fredag 9 September

Etter svært lave smittetall i juni og juli har pandemien tatt seg opp i august og begynnelsen av september. Den siste uken ligger daglige smittetall på ca 100, og hoveddelen av disse er knyttet til lokale utbrudd i Bergen og Sarpsborg/Fredrikstad som alene står for over 500 nye tilfeller. Det testes nå ca 15 000 personer hver dag i Norge. Testing er tilgjengelig for alle uten henvisning fra lege og det er også mulighet for gratis testing på flyplasser (ankomst utland).

Status i dag er 845.552 testet, 11.867 testet positivt (121 nye i går), 12 innlagt i sykehus og kun 1 på intensiv-avdeling. Det er registrert 265 dødsfall totalt hvorav 96 i sykehus. Siste ukers økning i tilfeller er spesielt i yngre aldersgrupper og dette er trolig årsaken til at sykehusinnleggelser og dødsfall forblir lave tross økende smittetall.

15 Juli åpnet man for reiser til EU/Schengen med et trafikklyssystem for grønne, gule og røde land og regioner (grønt og gult betyr fri innreise uten karantene). I løpet av august og begynnelsen av september har imidlertid mesteparten av Europa blitt rødt pga økte smittetall og de fleste som ankommer Norge fra utlandet må derfor i karantene med mindre de kan dokumentere (med positiv PCR) gjennomgodt covid-19 infeksjon siste 6 måneder.

Karantenetiden etter mulig eksponering/reise er 10 dager og perioden før symptomer der en asymptomatisk person ansees som smittefarlig til 48 timer. Med disse tiltakene vurderes sannsynligheten for å ha overført sykdom til mindre enn 1%. Personer som har gjennomgått en Covid-19 infeksjon blir fritatt for alle typer karantene i 6 måneder. (gjennomgått infeksjon dokumenteres ved positiv PCR test samtidig som man har influensa-symptom).

Arbeidstakere fra EU/Schengen kan korte inn karantenetiden ved å ta 2 PCR-tester (ved ankomst Norge og dag 5). Når første test er negativ kan de være i arbeid med karantene på fritiden og når andre test er negativ opphører karantene fullstendig.

Grunnet lokalt utbrudd og høye smittetall blant særlig studenter i Bergen har Bergen kommune annonsert 10 dager “nedstenging” fra i dag. Alle studiesteder stenger og arbeidstakere bees jobbe hjemmefra om mulig. Det er ikke tillatt å samles mer enn 10 personer privat noe sted. Ytterligere informasjon på Bergen kommunes hjemmeside.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

English

Please note that the advice below is current on Friday 11th September

After a summer of very low covid-19 numbers in June and July, the pandemic has gained momentum again in August and September. Daily national numbers are around 100 the last week and the majority of these are related to local outbreaks in Bergen and Sarpsborg/Fredrikstad which account for more than 500 new cases. Approximately 15 000 people are tested every day in Norway. Testing is now available for anyone without doctor referral and you can also test for free at all major airports (international arrival).

Status today is: 845.522 tested, 11.867 tested positive, 12 admitted to hospital and only 1 in ICU. A total of 265 deaths are registered of which 96 are in Hospitals. The increase in new cases over the last weeks is mainly among younger people which probably explains why there is little increase in hospital admissions and deaths.

July 15th, the borders opened to EU/Schengen with a traffic-light system (green and yellow countries do not require quarantine upon return). During August and the beginning of September, most of Europe has turned red due to increasing number of cases which means you will have to quarantine when returning to Norway unless you can document (through positive PCR) having had Covid-19 in the last 6 months.

The time-frame for identifying close-contacts to asymptomatic patients is 48 hours. This is believed to make the risk of transmission less than 1%. Also, people having recovered from a Covid-19 infection are exempt from all quarantines the next 6 months. (Infection must be documented with a positive PCR from an accredited laboratory)

Workers from EU/Schengen can shorten the quarantine-time by taking 2 PCR-test (on arrival and on day 5). When the first test is negative they can go to work (observing quarantine on their off-time) and when the second test is negative they are exempt from further quarantine.

Due to a local outbreak in Bergen (involving students in particular), Bergen kommune has announced a local “lockdown” to be in effect the next 10 days. All Universities are closed until further and workers are told to work from home is possible. Private gatherings of more than 10 people are banned.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health,Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

Back to top Back to top