Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Mandag 9 November

Covid-19 tilfeller fortsetter med et 7-dagers snitt på ca 500 tilfeller/dag. Smitten er stor i de større byene (Bergen, Oslo, Drammen, Tromsø m.m.). I tillegg er det mange lokale utbrudd rundt om i landet og økende bekymring rundt importsmitte, særlig fra øst Europa. Ca 20 000 personer testes hver dag i Norge nå og siste uke var ca 2,2% av disse positive. I uke 44 var andelen meldte tilfeller blant utenlandsfødte 42 prosent og andelen inneliggende med covid-19 født utenfor Norge på 47 prosent i følge FHI. Testing er tilgjengelig for alle uten legehenvisning samt at det er tilbud om testing på flyplasser ved ankomst til landet.

Status i dag er 138.573 testet siste uke, 24.727 testet positivt totalt (493 nye i går), 96 innlagt i sykehus, 20 på intensiv-avdeling og 15 på respirator. Det er registrert 285 dødsfall (9 siste måned) totalt hvorav 106 i sykehus. Sykehusinnleggelser og intensivbehandlede pasienter er økende. Helsevesenet har foreløpig god kontroll på situasjonen (covid-19 pasienter håndteres separat) og tilgang til ordinære helsetjenester (fastlege, tannlege, m.m.) fungerer som normal.

Nok et nytt sett retningslinjer vil bli implementert fra 9 november. 10 dagers karantene er nå obligatorisk for alle som ankommer fra utlandet og man skal bringe med seg en negativ PCR eller antigen hurtig-test som ikke er eldre enn 72 timer. (kravet om test gjelder ikke nordmenn med bostedsadresse i Norge). Det er også noen unntaksregler for dagpendlere fra Sverige og Finland. Karantene for utlendinger skal gjennomføres på karantenehotell/enerom med separat bad.

Personer som kan dokumentere (med positiv PCR) gjennomgodt covid-19 infeksjon siste 6 måneder er fritatt for karantene. Retningslinjen for når man ikke lenger ansees som smitteførende er endret. Personer med mild eller moderat sykdom anseesnå ikke smitteførende når det har gått 10 dager siden symptomdebut og man har vært feberfri i minst 24 timer. Asymptomatiske personer som tester positivt skal isoleres i 10 dager fra testen ble tatt.

Nasjonalt er det nå anbefalt å ikke ha mer enn 5 gjester på besøk om gangen og ikke omgås mer enn 10 personer utenfor husstanden i løpet av en uke (arbeidskollegaer og nær fammilie regnes ikke). To familier kan likevel møtes selv om antallet barn overstiger 5. Barn i barnehage og barneskole kan fortsatt møtes i større grupper sålenge de holder seg til samme kohort som de er del av på dagtid.

Man oppfordres generelt til å begrense sosial omgang med personer utenfor husstanden mest mulig og unngå unødvendige reiser både innenlands og utenlands.

Grunnet lokale utbrudd mange steder innføres det lokale særlige retningslinjer i flere kommuner basert på en sentral liste med anbefalinger fra regjeringen. Typisk inkluderer dette påbud om bruk av munnbind på alle offentlige innendørs steder der 1-meters regelen ikke kan overholdes (buss, trikk, butikker, shoppingsenter, resturanter og barer når man ikke sitter ved bordet sitt m.m.), bruk av hjemmekontor hvis mulig samt at resturanter ikke slipper inn folk etter kl 22:00.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

English

Please note that the advice below is up to date as of Monday 9th November

Covid-19 cases continue with a current 7-days average of around 500 cases/day. Transmission is high in most major cities (Oslo, Bergen, Stavanger) as well as the surrounding areas. There are also many local outbreaks in other locations as well as growing concerns over imported cases, especially from eastern Europe through work immigration. Approximately 20 000 people are tested every day in Norway (2,2% of tests were positive the last week). I week 44, people not born in Norway represented 42% of new cases and 47% of hospital admissions due to Covid-19. Testing is available for anyone without doctor referral and you can also test for free at all major airports (international arrival).

Status today is: 138.573 tested the last week, 24.727 tested positive in total (493 new cases yesterday), 96 admitted to hospital, 20 in ICU and 15 on respirator. A total of 285 deaths (9 in the last month) are recorded of which 106 are in Hospitals. Hospital admissions and ICU patients are increasing. Hospitals and Health Care function as normal (covid-19 patients are managed separately most places) and access to emergency care, regular doctor, dentist and physiotherapy services run as normal.

New regulations for entry into Norway are put in effect on November 9th. A 10 day quarantine is now mandatory for anybody arriving to the country, and a negative PCR or antigen rapid-test test no older than 72h must be presented upon entry. Norwegian citizens returning home and day-commuters/workers from Sweden and Finland have some exemptions. Quarantine for non-residents must be in a pre-booked hotel or arranged through an employer. Failure to meet requirements may lead to rejected entry to the country.

Anybody who can document (through positive PCR) having had Covid-19 in the last 6 months are still exempt from quarantine.

The guideline on when you are no longer infectious is changed. People with mild or moderate covid-19 disease (not admitted to hospital) are declared non-infectious when 10 days have passed since symptoms debut and they are fever-free for 24 hours (even if they have remaining symptoms like cough or sore throat). Asymptomatic people who test positive will be isolated for 10 days (starting when the test was done) and then released.

National guidelines now state that you should not have more than 5 visitors to your home and not spend time with more than 10 people outside your household per week (co-workers and close family are not counted). Two families (with all children) may still meet even if this exceeds 10 people in total. Children in kindergarten and primary school may still meet in larger groups as long as they are together with their day-time cohort.

You should generally avoid social interaction with anyone outside your household and avoid unnecessary travel both domestically and abroad.

Due to a local outbreaks in many cities, special restriction are being implemented by local municipalities based on a recommended list by central authorities. Typically this includes wearing a face-mask in any indoor public space (busses, trams, shops and shopping centers, even restaurants and bars when not sitting at your table), home office whenever possible, closing of leisure activities and restaurants not admitting people after 22:00.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

Back to top Back to top